UREĐAJI ZA PUNJENJE BATERIJA

ISPRAVLJAČ
I1400T48
I1400T60

SERIJSKI KONVERTOR
 SK400T48  SK400T60


SISTEM B3000
za paralelnu revitalizaciju baterijskog seta


ISPRAVLJAČ  I1400T48 i I1400T60 v4

    Ispravljači serije I1400T48 (60) v4 su izvedeni u "switchmode" tehnici i namenjeni su prvenstveno za napajanje telefonskih centrala u sistemu S3000 do snaga reda 45KW, ali se mogu koristiti i kao potpuno nezavisne jedinice za napajanje drugih uređaja koji zahtevaju pomenute napone, a snaga im ne prelazi 1400W. Ispravljački sistemi se napajaju iz trofaznih ili monofaznih izvora naizmenične struje (gradska mreža ili agregat), pri čemu se svaka od ispravljačkih jedinica napaja monofazno. Izlazni napon je strogo regulisan u celom opsegu dozvoljenih varijacija mreže i opterećenja. U sistemima napajanja kao što je S3000 ispravljači su paralelno vezani pri čemu se raspodela struja između pojedinih modula vrši automatski.
   Kod telefonskih centrala manjeg kapaciteta ispravljači se mogu nesmetano koristiti i bez akumulatorskih baterija dok se u sistemima sa neprekidnim napajanjem koriste i za održavanje akumulatorskih baterija 48V, 60V različitih kapaciteta. Pri tome se posebnim uređajima vrši dijagnostika stanja ovih baterija i uključuje odgovarajući režim punjenja (režim dopunjavanja ili režim održavanja).
   Osnovna funkcija uređaja je konverzija energije, u konkretnom slučaju to je konverzija naizmeničnog napona 230Veff u jednosmerni 48V (60V). Konverziju energije obavlja procesor snage, koji je dimenzionisan da obezbedi do 1400W izlazne snage. Procesor snage je izveden u prekidačkoj tehnologiji, sa tranzistorom kao glavnim prekidačkim elementom i radnom učestanosti koja iznosi 50kHz. Uređaj poseduje atest od ZJPTT.

TEHNIČKI PODACI

Ulazni podaci

Mrežni napon (Vu) 220/230Veff
Dozvoljeno odstupanje mreže -15% do +10%
Mrežna učestanost   47 do 63Hz
Dozvoljeno odstupanje -15% do +10%
Dozvoljeno izobličenje   30%
Ulazna struja za nominalno opterećenje
7A
Ulazna struja pri uključenju < 15A
Ulazni osigurač 10A, brzi
Faktor snage ( cos fi )   > 0.99
Zaštite   prekonaponska, podnaponska, osigurač
Izlazni podaci za I1400T48
Nominalni izlazni napon 48V
Napon održavanja   podesiv 49-56V temperaturno kontrolisan od 0°C do 35°C
Napon dopunjavanja   podesiv 52-58V temperaturno kontrolisan od 0°C do 35°C
Stabilnost napona bolja od 1%
Nominalna struja 25A
Ograničenje struje  26A
Izlazna snaga 1400W
Gustina snage 135W/dm3
Vreme odziva   1ms
Psofometrijski šum < 1mV
Napon šuma < 20mVeff, 100mVpp
Zaštite prekonaponska, podnaponska, prekostrujna, od kratkog spoja
Izlazni podaci za I1400T60
Nominalni izlazni napon 60V
Napon održavanja podesiv 61-69V
Napon dopunjavanja podesiv 65-73V
Stabilnost bolja od 1%
Nominalna struja 20A
Ograničenje struje 21A
Izlazna snaga 1400W
Gustina snage 135W/dm3
Vreme odziva 1ms
Psofometrijski šum < 1mV
Napon šuma od 10Hz do 450kHz < 20mVeff
Zaštite prekonaponska, podnaponska, prekostrujna, od kratkog spoja
Opšti podaci
Radna učestanost 50kHz
Efikasnost > 0.9
EMI (RSO) JUS N.No-900
Radna temperatura 0°C do +40°C
Dozvoljena vlažnost do 80%
Temperatura skladištenja -10°C do +75°C
Instrument displej digitalni, 1%
Montaža modularna "plug-in"
Paralelan rad direktnim vezivanjem izlaza
Upravljanje i kontrola mikrokontroler
Komunikacija serijska, RS485
Temperaturna zaštita 70°C
Dimenzije
Visina 250mm
Širina 130mm
Dubina 390mm
Masa 8.5kg
Pouzdanost
Srednje vreme između otkaza 40 god
Obezbeđeni rezervni delovi i servis 20 god
Garancija 3 god
Uređaj su atestiran od ZJPTT  

SERIJSKI KONVERTOR SK400T48 i SK400T60

    Serijski konvertori serije SK400T... se proizvode u nekoliko verzija koje se razlikuju po izlaznim karakteristikama: 0-8V/50A, 0-11V/37.5A. Projektovani su u "switchmode" tehnici i namenjeni su prvenstveno za rad u okviru sistema S3000 za napajanje telefonskih centrala i drugih TT uređaja, ali se mogu koristiti i kao potpuno nezavisne jedinice za napajanje drugih uređaja koji zahtevaju pomenute napone, a čija snaga ne prelazi 400W. Serijski konvertori se napajaju iz izvora jednosmerne struje (najčešće baterije). Izlazni napon (zbir  ulaznog i izlaznog napona) je strogo regulisan u celom opsegu dozvoljenih varijacija napajanja i opterećenja. U cilju povećanja izlazne struje i  pouzdanosti  moguća je paralelna sprega više serijskih konvertora pri čemu se raspodela struja između pojedinih modula može precizno podesiti.
    U paralelnom radu, ovi uređaji, namenjeni su za stabilizaciju distribucionog napona (izlaznog napona sistema) prilikom nestanka mrežnog napajanja i prelaska sistema na baterijsko napajanje. Prilikom snižavanja napona baterija serijski konvertori se uključuju i "dopunjuju" baterijski napon pa je napon distribucije (na potrošaču) konstantan. Na taj način produžava se autonomija sistema s obzirom da je napon distribucije konstantan nezavisno od promene ulaznog napona ili opterećenja.
   Serijski konvertor daje na izlazu jednosmerni napon 0-8V odnosno 0-11V nominalno kada na ulazu postoji jednosmerni napon 48V odnosno 60V. Pri tome je negativni kraj ulaznog napona povezan na pozitivni kraj izlaznog napona. Izlazni napon serijskog konvertora dobija se konverzijom napona sa ulaza uređaja koju obavlja procesor snage. Sam procesor snage izveden je u "switchmode" tehnologiji sa MOSFET tranzistorom kao glavnim prekidačkim elementom. Radna učestanost je 40kHz. Uređaj je atestitran od ZJPTT.

TEHNIČKI PODACI

Ulazni podaci za SK400T48

Ulazni napon 48V
Dozvoljeni opseg ulaznog napona 37.8-56V
Struja pri uključenju 10A
Ulazni osigurač automatski 15A
Zaštite prekonaponska, podnaponska, prekostrujna
Izlazni podaci za SK400T48
Izlazni napon 0-8V
Nominalni napon distribucije 49V
Napon distribucije podesiv  45-54V
Stabilnost bolja od 1%
Nominalna struja 50A
Ograničenje struje 55A
Izlazna snaga 400W
Vreme odziva 1ms
Talasnost < 50mVp-p
Amplituda naponskih udara < 2Vp-p
Zaštite prekonaponska, podnaponska, prekostrujna
Ulazni podaci za SK400T60  
Ulazni napon 60V
Dozvoljeno odstupanje 47.2-70V
Struja pri uključenju 10A
Ulazni osigurač automatski 15A
Zaštite prekonaponska, podnaponska, osigurač
Izlazni podaci za SK400T60  
Izlazni napon 0-11V
Nominalni napon distribucije 65V
Napon distribucije podesiv 59-70V
Stabilnost bolja od 1%
Nominalna struja 36,4A
Ograničenje struje 40A
Izlazna snaga 400W
Vreme odziva 1ms
Talasnost < 50mVp-p
Amplituda naponskih udara < 2Vp-p
Zaštite prekonaponska, podnaponska, prekostrujna

Opšti podaci

 
Radna učestanost 50kHz
Efikasnost > 0.75
Efikasnost u sistemu > 0.97
Dozvoljena temperatura okoline 0°C do +45°C
Dozvoljena temperatura skladištenja -10°C do +70°C
Dozvoljena vlažnost do 75%
Temperaturna zaštita 85°C
Pokazni instrumenti digitalni, 1%
Spoljne dimenzije
Visina 258mm
Širina 90mm
Dubina 395mm
Masa 4,8kg
Pouzdanost
 
Srednje vreme između otkaza 40god
Obezbeđeni rezervni delovi i servis 20god
Garancija 3god
Temperaturna zaštita 85°C


SISTEM B3000
za paralelnu revitalizaciju baterijskog seta

    B3000 je mikroprocesorski kontrolisan sistem koji omogućava nezavisnu revitalizaciju pojedinačnih ćelija seta. Ovaj sistem sastoji se od punjača DP0380 i pražnjača DISI4815 a omogućava automatsko cikliranje baterija definisano od strane korisnika koje se obavlja nezavisno za svaku ćeliju. Na sistem je moguće priključiti računar, direktno ili nakon završetka rada, čime je omogućeno neposredno praćenje stanja akumulatorskih baterija. Priključenjem eksternog seta za dopunjavanje struja sistema može se povećati sa 80 na 200A po ćeliji. U toku revitalizacije korisnik definiše sve parametre za pojedinačnu ćeliju i ceo set. Punjač ima kablove za svaku ćeliju pojedinačno i sens vodove za merenje napona.

Način rada sistema B3000:

    Po startu uređaju se zadaju parametri vezani za priključeni baterijski set. Time se omogućava da pražnjenje svake ćelije bude kontrolisano, a kada napon na njoj padne, ispod minimalno definisanog, prekida se pražnjenje, struja ćelije se postavlja na nulu i čeka da se sve ćelije dovedu u isti režim. Nakon toga startuje se dopunjavanje. Limitirana struja dopunjavanja i  optimalna temperaturna kompenzacija definišu rad uređaja u ovom režimu. Ćelije iz moda konstantne struje prelaze u režim konstantnog napona, gde ostaju sve dok struja ćelije ne padne ispod definisanog praga ili je punjenje vremenski ograničeno. Korisnik potom može izabrati ulazak u ekstra mod, gde se vrši kratkotrajno dopunjavanje prenaponom. Ovim je završen prvi ciklus revitalizacije.
    Režim formiranja elektrolita vremenski je definisan od strane korisnika. Ukupno se zadaju tri ciklusa, nakon čega se može ustanoviti koja od ćelija se oporavila i koliko. Prati se trenutni napon, trenutna struja i kapacitet ćelija pojedinačno, kao i temperatura baterijskog seta. Nakon svakog cikliranja utvrđuje se za koliko je svaka od ćelija promenila kapacitet. Rezultati se mogu očitati na LCD displeju ili grafički pratiti na PC-u gde su prezentovani uporedni grafički prikazi kapaciteta ćelija za sva tri ciklusa. Sličan grafički dijagram  prikazuje se i za napon i struju svake od ćelija.
    Sistem je autonoman i nakon puštanja u rad nije potrebna nikakva intervencija od strane korisnika sve dok se ne realizuju sva tri ciklusa (ili manje  u zavisnosti od izbora u korisničkom meniju). Svi parametri su softverski promenljivi uključujući i temperaturne nagibe za različite tipove baterija. Uređajem je moguće revitalizovati sulfatizovane baterije ili baterije sa smanjenim kapacitetom za 50-70% u odnosu na trenutni kapacitet.