OSTALI UREĐAJI I OPREMA


PODNAPONSKA ZAŠTITA BATERIJA


Korisnička dokumentacija:
- PZB 9305 -PDF 240kB
- PZB 9307 -PDF 655kB
- PZB 9305 v4 -PDF 527kB
- Kutija PZB

GALVANSKA ZAŠTITA SISTEMA

 

DIGITALNI ISPITIVAČ KABLOVA


INVERTOR sinus 1kHz


DC/DC KONVERTOR 2kW
48V -180V


DIGITALNA KONTROLA DC/DC KONVERTORA

PODNAPONSKA ZAŠTITA BATERIJA

   Uređaj se može priključiti na sve sisteme jednosmernog napona 48V i-ili 60V, uz mogućnost podešavanja svih graničnih napona (najava isključenja, isključenje i ponovo uključenje kontaktora) direktno na uređaju. Akumulatorska baterija u sistemu nominalnog napona 48V može imati 22, 23, 24 ili 25 članaka, a u sistemu 60V 27, 28, 29, 30 ili 31 članak. Karakteristike uređaja ostaju nepromenjene u sledećim uslovima:

 •   temperatura ambijenta od +5°C do +40°C
 •   relativna vlažnost ambijenta od 5% do 85%
 •   temperatura skladištenja od -25°C do +55°C
 •   relativna vlažnost skladištenja od 20% do 95%

 • DIGITALNI ISPITIVAČ KABLOVA

     Uređaj je namenjen za ispitivanje kablova sa mogućnošću provere do 64  spoja ili interkonekcije kao i prekida na nekom od spojeva. Na LCD  displeju očitavaju se rezultati ispitivanja. Za svaki od setova kablova moguće  je koristiti  odgovarajući adapter čime se ostavaruje univerzalnost uređaja.

  TEHNIČKI PODACI

  Napon napajanja +8V do +12V
  Potrošnja 170mA
  Dozvoljena radna temperatura 0*C do +45*C


  PREKIDAČKI INVERTOR VISOKE FREKVENCIJE INS30/1150S

  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  Nominalna snaga

  50W

  Ulazni napon

  35-75V

  Izlazni napon

  30Veff ±1%

  Efikasnost

  > 90%

  THD

  < 2%

  Frekvencija

  50Hz-1150Hz

  Hlađenje

  Prirodno

  Masa

  0,150Kg

  Dimenzije 120x65x30mm
  Radna temperatura  -5*C do +45*C

  Temperatura skaldištenja

  -30*C do +85*C.

  GENERISANJE HARMONIJSKOG IZLAZNOG NAPONA

  Efektivna vrednost izlaznog napona invertora je 30V.
  Nominalna izlazna snaga uređaja je Pt=50W (60VA)
  Maksimalna snaga uređaja pri kojoj je izlazni napon sinusnog oblika je 60W.
  Maksimalna trenutna snaga uređaja je 70W.
  Stabilnost izlaznog napona je
  ±1%. U celom opsegu promene ulaznog napona, opterećenja , temperature uređaja i okoline, izlazni napon ostaje u intervalu  (29.7V ... 30.3V).
  Uređaj je opremljen sklopom za kompenzaciju reaktivne snage potrošača.
  Minimalni faktor snage potrošača pri punom opterećenju je Qm=0,6.
  Maksimalna reaktivna snaga potrošača je 30VAr.
  THD izlaznog napona je manji od 2%.
  Sadržaj osnovnog harmonika izlaznog napona je veći od 0.99.
  Frekvencija izlaznog napona se može podešavati u opsegu 10Hz do 1150Hz.
  Podešavanje se može vršiti ručnom komandom ili spregnutim procesorskim  upravljanjem. Uređaj je koncipiran tako da pri najvećem dozvoljenom  opterećenju i najmanjem ulaznom naponu, maksimalna temperatura ne prelazi  temperaturu ambijenta za više od dT=25*C.


  PREKIDAČKI DC/DC KONVERTOR BST1500S

  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  Nominalna snaga

  1500W

  Ulazni napon

  35-75V

  Izlazni napon, podešavajući

  100-300V

  Efikasnost

  >90%

  Hlađenje

  Prinudno

  Masa 1,150Kg
  Dimenzije 180x120x70mm
  Radna temperatura -5*C do +45*C

  Temperatura skaldištenja

  -30*C do +85*C.


  GENERISANJE HARMONIJSKOG IZLAZNOG NAPONA

     Izlazni napon može se podešavati u opsegu 100V do 300V. Podešavanje se  može vršiti ručnom komandom (trimer), ili pomoću spregnutog  procesorskog  upravljanja. Nominalna izlazna snaga uređaja je 1500W. Maksimalna trenutna  snaga uređaja je 2000W. Uređaj je koncipiran tako da pri  najvećem  dozvoljenom opterećenju i najmanjem ulaznom naponu, maksimalna  temperatura ne prelazi temperaturu ambijenta za više od 25*C.


  DIGITALNA KONTROLA DC/DC KONVERTORA

     Uređaj je projektovan za upravljanje DC/DC konvertorima, a omogućava upravljanje po naponu i struji. Upravljanje po struji je do 100A izlazne struje, sa rezolucijom od 0,2A, a po naponu od 1 do 72V izlaznog napona. Na nižim opsezima, rezolucija je 0,01V (do 7V), a na višim 0,1V. Takođe postoji i sens vod za merenje temperature baterijskog seta. Protokol komunikacije je RS 485 na brzini od 9600b/s. Uređaj može da radi u singl kao i master/slave konfiguraciji.


  GALVANSKA ZAŠTITA SISTEMA

     Ormar sa transformatorom za galvansko odvajanje se koristi za zaštitu objekata i postrojenja od prenapona (atmosferskih i usled kvarova) iz mreže. Ormari se izrađuju u verziji za spoljnu ili unutrašnju montažu sa konfiguracijom u skladu sa zahtevima kupca. Na primarnoj strani se ugrađuju odvodnici prenapona (varistori), a na sekundaru aresteri. Pored transformatora za galvansko odvajanje moguća je i ugradnja merne grupe.