INVERTOR IN1000T48/60

Invertor IN1000T48/60 je konvertor programiranog sinusoidnog izlaznog napona, nominalne snage 800W, 1000VA sa THD<2% i efikasnošću 88%.

Namenjen je prvenstveno za primenu u oblasti telekomunikacija, mrežnih stanica, servera, kao i računskih centara i centara za masovnu obradu podataka.

Uređaj je koncipiran za rad u paraleli, sinhronizovan na mrežu i može da se koristi  sa statičkom sklopkom SS1000MD kao i  SS2000MD i SS5000MD.

Invertor poseduje atest ZJPTT i ulazni napon je u opsegu napona koji se koriste u oblasti telekomunikacija od 40 do 80V.

Podržane su sledeće konfiguracije:
  • sssamostalni invertor sa ili bez IFD1 interfejsa
  • sssamostalni invertor sa statičkom sklopkom SS1000MD i IFD1 interfejsom
  • ssparalelno vezani invertori sa N+1 redundansom
  • ssparalelno vezani invertori sa N+1 redundansom i statičkom sklopkom ssSS2000MD ili SS50000MD

KONSTRUKCIONE KARAKTERISTIKE

Invertor IN1000T48/60 je konstruisan u formi "reka" dimenzija 435 x 275 x 135mm i težine približno 11,5 kg.
Iza prednjih vrata nalazi se:
- oizlazni automatski osigurač
- oulazni automatski osigurač
- opotenciometar za podešavanje izlaznog naizmeničnog napona 220 do 240V 
konektori za:
- oizlazni AC napon
- oulazni DC napon
- osinhronizaciju i paralelan rad
- opovezivanje IFD1 interfejsa za modul
- odaljinsko upravljanje i alarm
omogućeno je i da jedna od izlaznih faza bude uzemljena.

IFD1 interfejs

Interfejs je uređaj konstruisan da obezbedi:
- ouključivanje ili isključivanje invertora
- oizbor merene vrednosti označene na displeju (napona ili struje)
- orazličite LED pokazivače rada jedinice ili neispravnosti
- okonektor koji spaja interfejs ploču sa invertorom
- okonektor koji omogućava daljinsko upravljanje i alarme.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ulazne karakteristike
 
Ulazni napon  
Nominalni ulazni napon   48V ili 60V DC
Opseg ulaznog napona  40.0V do 80.0V DC
Napon zaustavljanja 40V ±1V i 80V±1V
Napon ponovnog uključenja   47V ±1V i 79V±1V
Ulazna struja  
Maksimalna ulazna struja < 26A pri Sout = 1KVA i Uin min
< 50A u toku t < 5s
Izlazne karakteristike  
Izlazni napon  
Nominalni izlazni napon    230 VAC
Tolerancija izlaznog napona Un ±2.5%
Podešavanje izlaznog napona (ručno)   220V...240V
Frekvencija izlaznog napona      50 Hz ±0,1 Hz
Klir faktor (linearna opterećenja) <2%
Klir faktor (nelinearna opterećenja)     <5%
Vreme oporavka nakon poremećaja <0,5 ms
Kašnjenje pri uključenju   <5 s
Izlazna struja  
Nominalna vrednost izlazne struje 4,4A pri Uout nom. =230V i cos fi=0.8
3,4A pri Uout nom. =230V i cos fi =1
Vršni faktor   > 2,5
Izlazna struja kratkog spoja > 11A pik za max 4s
Izlazna snaga  
Nominalna prividna izlazna snaga Sn =1000 VA
Preopterećenje (pod dejstvom zaštite) 1600W za vreme od 4s
Nominalna vrednost izlazne snage Pn =800 W
Efikasnost  
Efikasnost >88% pri nominalnom naponu i nominalnom otpornom opterećenju
Paralelno povezivanje  
Paralelno vezivanje do 10 jedinica
Raspodela struja u paralelnom radu   < 5% In
Klimatski uslovi  
Temperatura skladištenja     - 40° do 80°C
Spoljna radna temperatura 0° do 45°C
Nivo vlažnosti skladištenja 20-95%
Nivo vlažnosti u radu 5-85%
Dimenzije i težina  
Dimenzije:   435 x 275 x 135 (mm)              
Težina:   11,5 kg