G-NET
Global Network


Preduzeće za istraživanje, razvoj,
proizvodnju i inženjering Beograd

G-Net je osnovan krajem 1988. godine u Beogradu. Sedište  preduzeća je u ulici  Krunska br. 75.

Preduzeće je kadrovski i tehnički opremljeno za izgradnju objekata od lokalnog  do  međunarodnog značaja, sa licencom nadležnog ministarstva  Republike Srbije.


Oblasti aktivnosti:

  • Projektovanje i izgradnja lokalnih i javnih telefonskih, optičkih mreža i  komunikacionih veza

  • Projektovanje, proizvodnja i razvoj telekomunikacionih uređaja

  • Isporuka, instalacija i revitalizacija energetskih objekata u  telekomunikacionim  postrojenjima